Při objednávce nad 630Kč doprava ZDARMA, při platbě na ÚČET nad 400Kč DÁREK zdarma :)

Modlitba růžence

Jak se modlit růženec, aneb modlitba růžence krok za krokem :

 

I (1) zahájení znamením kříže, 

II (1) úvodní modlitba - Apoštolské vyznání víry,

III (2) následuje Modlitba Páně,

IV (3) tři úvodní kuličky - třikrát Zdrávas, Maria,

V (4) po té následuje Sláva,

VI (4) tím se dostáváme na samotný "okruh" růžence. Ten začínáme modlitbou Páně,

VII (5) deset prvních kuliček značí, že následuje 10x Zdrávas, Maria,

VIII po desátém "zdrávasu" ukončíme desátek,

IX následuje druhá "desítka kuliček",

když máme odmodleno všech pět desátku, zakončíme celou modlitbu růžence Zdrávas, Královno,

XI a na samotný konec modlitbu Bože..

 

 

 

I (1) Zahájení znamením kříže :

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 

II (1) Úvodní modlitba - Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

 

III (2) následuje Modlitba Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.  Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.


IV (3) Tři úvodní kuličky - třikrát Zdrávas, Maria.

  • Při prvním "Zdrávas, Maria" vkládáme za jméno Ježíš slova: v kterého věříme
  • při druhém: v kterého doufáme
  • při třetím: kterého nade všechno milujeme:

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.


V (4) po té následuje Sláva:

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.


VI (4) Tím se dostáváme na samotný "okruh" růžence. Ten začínáme modlitbou Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.


VII (5) Deset prvních kuliček značí, že následuje 10x Zdrávas, Maria. Za jméno Ježíš vkládáme slova tajemství - růženec má čtyři "druhy" - existuje radostný, bolestný, slavný růženec a růženec světla. Jednotlivá tajemství se odvíjejí od toho, jaký růženec se modlíme.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš (zde vložíme tajemství např - kterého jsi ducha svatého počalaSvatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.


VIII Po desátém "zdrávasu" ukončíme desátek - kulička na toto je oddělená od desíti pospolitých:

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.


IX Následuje druhá "desítka kuliček". Desátek opět začínáme modlitbou Otče náš. Následuje opět deset Zdrávasů, kdy vkládáme druhé tajemství.


X Když máme odmodleno všech pět desátku, zakončíme celou modlitbu růžence Zdrávas, Královno:

Zdrávas, Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce
v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria!
Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.


XI A na samotný konec:

(Modleme se) Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Šňůra růžence a její zrnka jsou k tomu, aby nás vedly a nerozptylovaly od modlitby.

 

Schéma modlitebních dnů s růžencem světla:

(na doporučení papeže Jana Pavla II. v Rosarium Virginis Mariae): 

pondělí a sobota  

- radostný růženec

úterý a pátek

- bolestný růženec

středa a neděle 

- růženec slavný

čtvrtek

- růženec světla

 

Tajemství růženců:

Radostný růženec (po, so)
kterého jsi z Ducha Svatého počala.  
s kterým jsi Alžbětu navštívila.
kterého jsi v Betlémě porodila.
kterého jsi v chrámě obětovala.
kterého jsi v chrámě našla.
Bolestný růženec (út, pá)
který se pro nás krví potil.
který byl pro nás bičován.
který byl pro nás trním korunován.
který pro nás nesl těžký kříž.
který byl pro nás ukřižován.
Slavný růženec (st, ne)
který z mrtvých vstal.
který na nebe vstoupil.
který Ducha Svatého seslal.
který Tě, Panno, do nebe vzal.
který Tě v nebi korunoval.

 

Růženec Světla (čt)
který byl pokřtěn v Jordánu.
který zjevil v Káně svou božskou moc.
který hlásal Boží království a vyzýval
k pokání.
který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.
který ustanovil Eucharistii